ضمان درک در عقد بیع

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟