ضمان درک شرعی

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟