نوشته‌ها

طرح دعوی حقوقی چیست ؟مراحل رسیدگی به پرونده حقوقی-کاملا کاربردی

طرح دعوی حقوقی چیست؟ در مرحله اول طرح دعوی حقوقی ذی نفع و یا کسی که می خواهد به حق خود برسد باید در دادگاهی اقامه دعوی کند که از نظر قانونی صالح به رسیدگی باشد و با ارائه یک دادخواست به دادگاه صالح ،درخواست رسیدگی دعوی حقوقی می کند در این صورت دادگاه با […]