نوشته‌ها

دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی

دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی پرسش: ( دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی)  در دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی که از طرف بعضی طلبکاران اقامه شده آیا صاحبان سهام می‌توانند به‌عنوان ثالث وارد دعوا شوند؟ ( دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی)  طبق کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی : پاسخ : ( دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی)  چون بر […]