طریقه نوشتن قولنامه دستی

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟