ظهرنویسی چک یعنی چه

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟