عدم انجام تعهد در قرارداد

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟