نوشته‌ها

عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن

عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن متعهد در صورتی که تعهدی بدهد و به آن عمل نکند در مقابل آن مسئول است ، زمانی که خلف وعده کند باید جبران خسارت نماید . (عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن ) اگر کسی که در قرارداد متعهد به انجام کاری یا تحویل […]