نوشته‌ها

تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر

تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر پرسش : (تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر )  آیا می تواند حکم به تخلیه مورد اجاره ، در صورتی که محل کسب و تجارت باشد ، به تقاضای احد از موجرین که مالک مشاعی از آن است ، به علت احتیاج شخ…